FAQ

Vi svarar gärna på frågor kring din värmepump. Här kan du se de vanligaste frågorna med svar.

Måste solvärmepumpen ha ett borrhål?

Måste solvärmepumpen ha ett borrhål?

Nej, en solvärmepump kan anslutas mot alla typer av vätskeburna kollektorer, det vill säga jordvärmeslingor, sjövärme eller borrhål. Däremot har sjövärmeanläggningar ingen praktisk nytta av återladdningseffekten, eftersom dessa aldrig tappar i temperatur utan alltid har samma temperatur som sjöbotten (i princip aldrig under +4°C). En viktig aspekt är också att kollektorn i en solvärmepumpsanläggning också används för att kyla solfångaren. Detta är svårt med exempelvis luftburna kollektorer som finns i luft/vattenvärmepumpar. Kyleffekten är helt enkelt för låg i dessa vid sommarens höga lufttemperaturer.

Används solfångaren bara för att återladda borrhålet?

Används solfångaren bara för att återladda borrhålet?

Först och främst används solfångaren till att ge ökad prestanda hos värmepumpen eftersom detta påverkar din årliga energikostnad mest. Men sommartid klarar även solvärmen att direktvärma ditt hus och varmvatten. Prestandaökningen uppnås genom att vätskan från borrhålet först leds upp i solfångaren för att ”förvärmas” innan den leds in i värmepumpen. En varmare temperatur in i värmepumpen innebär att det arbetet som värmepumpen ska göra minskar (lyfta en lågtemperatur till en högtemperatur). En konsekvens av den ökade temperaturen in i värmepumpen blir att en motsvarande ökning erhålls på den vätska som leds tillbaka till borrhålet. Detta innebär att returvätskan som leds tillbaka till borrhålet många gånger är varmare än den som ursprungligen pumpades upp ur borrhålet. Detta är vad vi kallar passiv återladdning. Aktiv återladdning sker bara då solfångaren riskerar att bli för varm sommartid och måste kylas med borrhålsvatten.

Spetsa med el under den kallaste tiden?

Spetsa med el under den kallaste tiden?

En vanlig föreställning är att värmepumpar antingen värmer ditt hus med värmepump eller elektricitet, och att det kostar massor med pengar då värmepumpens inbyggda eltillskott tillfälligt stöder värmepumpen. En värmepump dimensioneras för att klara ca 70% av ditt hus toppeffektbehov (100% är den effekt ditt hus förbrukar den kallaste dagen på året). Exempel: Ett hus effektbehov vid -17ºC är 10 kW. I huset installeras då en värmepump med effekten 7 kW, vilket är den effekt som huset förbrukar vid ca -6ºC. Antalet dagar med lägre temperaturer är vanligen få (ca 10 dygn/år). Detta innebär att under ca 240 h av årets 8760 h behöver värmepumpen extra stöd av det inbyggda eltillskottet för att inte husets innetemperatur ska sjunka under den önskade (vanligen 21ºC). Värmepumpen ger då fortfarande 7kW och eltillsatsen ger resterande 3kW.

Kan jag ansluta solfångare till min befintliga bergvärmepump av annat fabrikat?

Kan jag ansluta solfångare till min befintliga bergvärmepump av annat fabrikat?

Nej, inte på det integrerade sättet, där solvärme automatiskt kan användas till att både direktvärma ditt hus och varmvatten och till att förvärma vätskan in i värmepumpen. Dessa funktioner kräver en speciell styrning och konstruktion av värmepumpens köldmediekrets.

Fungerar er solvärmepump lika bra tillsammans med jordvärme?

Fungerar er solvärmepump lika bra tillsammans med jordvärme?

Ja, den fungerar lika bra med berg- eller jordvärme. Det kan till och med vara en ännu större fördel ihop med jordvärme eftersom denna är mer påverkbar av temperaturen i omgivningen över årstiderna. Solvärmen ger en jämnare temperatur och minskar risken för så kallad köldresning i marken. Köldresning innebär att marken reser sig där jordvärmeslingorna ligger då vätskan i marken runt om slangen fryser till is vid stora energiuttag. När vätskan i marken fryser expanderar volymen, vilket syns på ytan i form av förhöjningar i marken.

Påverkar grundvattenflödet i borrhålet nyttan med solvärmepumpen?

Påverkar grundvattenflödet i borrhålet nyttan med solvärmepumpen?

Vid stora flöden av grundvatten i ditt borrhål så är temperaturen också hög och jämn. I detta fall påverkas anläggningen minimalt av återladdningen. Det är viktigt att veta att det inte är återladdningen i sig som ger de låga driftkostnaderna, utan framförallt är det när solvärmen används till att öka prestanda hos värmepumpen och när solvärme används för att direktvärme ditt hus och varmvatten som du kommer att spara energi. Återladdningen får du på köpet och denna är till för att alltid återställa den ursprungliga temperaturen i berget. Men vid borrhål med stor genomströmning görs detta ändå med hjälp av energin från grundvattnet.

Hur stora solfångare kan jag ha till min solvärmepump?

Hur stora solfångare kan jag ha till min solvärmepump?

Vi rekommendera att solfångarna dimensioneras efter värmepumpens effekt i Kilowatt. Du ska ha 1-1½ m2 solfångaryta per kW värmepumpseffekt och detta är oberoende av solfångartyp. Minsta godkända solfångarytan till en solvärmepump är 6 m2. Exempel: En värmepump på 6 kW ska normalt ha mellan 6-9 m2 solfångaryta. Större solfångaryta än denna rekommendation innebär vanligen att anläggningen genererar ett stort överskott sommartid. Överskottet kommer att kylas bort mot berget. Kylning av solfångare kostar drivenergi till cirkulationspumpar vilket gör att nyttan av solenergin minskar. Större solfångare kostar dessutom mer att både köpa och montera. Varför detta vanligtvis förlänger återbetalningstiden för anläggningen.

Kan jag använda mina befintliga solfångare?

Kan jag använda mina befintliga solfångare?

Teoretiskt sett är svaret ja, men i praktiken kräver en solvärmepump att solfångaren i sig uppfyller vissa kriterier. Utifrån att dina befintliga solfångare uppfyller vår rekommendation gällande storlek och effekt (1-1,5 m2 solfångaryta / kW värmepumpseffekt) kan de vanligen användas ihop med våra värmepumpar. Placering av temperatursensorer kan vara ett praktiskt problem som måste lösas. Kontakta din lokala EVI HEAT återförsäljare.

Kan jag använda min befintliga ackumulatortank på 750 liter?

Kan jag använda min befintliga ackumulatortank på 750 liter?

Det beror på tankens varmvattenfunktionalitet. Har din tilltänkta värmepump tillräckligt med effekt för att på egen hand fylla tanken med varmvatten? Finns det lämpliga uttag för givare och anslutningar för värmepumpen? En solvärmepump behöver ingen ”ackumulatortank” för solvärmen, men likväl en tank för att bereda varmvatten i. Om din tank har varmvattenfunktion i form av dubbelmantel eller varmvattenslingor (min 15 m totallängd) och din värmepumps effekt överstiger 10 kW, kan du vanligen använda din ackumulatortank. Styrsystemet i EVI HEATs värmepumpar behöver dessutom två varmvattengivare i varmvattenberedaren. Det måste därför finnas givarrör ”dykrör” i både botten och i den övre delen av tanken. Om du är osäker, fråga din tankleverantör eller rörmokare.

Kombinera vedpanna med solvärmepump?

Kombinera vedpanna med solvärmepump?

Om du vill ha ett helt automatiskt system som kopplar in värmepumpen när temperaturen i vedanläggningen sjunker så är svaret nej. Vedanläggningar är en klassisk högtempererad värmekälla som normalt sett är svår att kombinera med en värmepump då värmepumpen inte klarar de höga returtemperaturer som en vedanläggning genererar. Om du kan tänka dig en manuell inkoppling av vedpannan, det vill säga stänga av värmepumpen och via en förbikoppling leda det varma vattnet förbi värmepumpen när du eldar med ved, så går det naturligtvis.

Jag har en braskamin som är vattenmantlad, kan jag koppla den till solvärmepumpen i stället för solfångare?

Jag har en braskamin som är vattenmantlad, kan jag koppla den till solvärmepumpen i stället för solfångare?

I princip ja, men det som måste tas i betänkande är om braskaminen i sig tål att arbeta med de låga temperaturer som kan vara aktuella i de driftfall som braskaminen använder för att ”lyfta” temperaturen hos borrhålsvätskan innan den leds in i värmepumpen. Låga rökgastemperaturer kan ge korrosion i kaminens skorsten vilket kan förkorta dess livslängd. Dessutom måste det finnas ett uttag för den sensor (givare) som ska tala om för värmepumpens styrning vilken temperatur det är i braskaminens vattenmantel. Kontrollera detta med din kaminleverantör.

Hur mycket kortare borrhål kan jag avvända om jag monterar solfångare till min bergvärmepump?

Hur mycket kortare borrhål kan jag avvända om jag monterar solfångare till min bergvärmepump?

Om du nyinstallerar en värmepump och borrar samtidigt är vår rekommendation att inte minska det rekommenderade borrdjupet. Men om du redan har ett borrhål som du vill använda, kan du räkna med att ett ca 20-30% kortare borrhål kan användas. Hör alltid med din återförsäljare, de kan med hjälp av vårt dataprogram simulera förutsättningarna hos just din anläggning.

Kan jag använda vilka solfångare som helst till min solvärmepump?

Kan jag använda vilka solfångare som helst till min solvärmepump?

Nej, de måste till att börja med vara vätskeburna, och de måste klara av kondensutfällning innanför glaset utan att bli förstörda. Våra egna solfångare, EVI HEAT Watt 3000S/SB, är anpassade för dessa förhållanden. Olika solfångare har sin specifika konstruktion och tryckfall (motstånd), och kräver olika cirkulationskapacitet. Värmepumpens inbyggda cirkulationspump har en kapacitet anpassad för våra egna solfångare. Om du vill använda andra solfångare, rekommenderar vi dig att rådgöra med din återförsäljare.

Måste solfångaren sitta riktad mot söder?

Måste solfångaren sitta riktad mot söder?

Solen går upp i öst och ned i väst, så genom att placera solfångarna i sydlig riktning maximeras nyttjandet av solfångaren, men alla riktningar mellan syd/öst till syd/väst ger rimlig solinstrålning. Din EVI HEAT återförsäljare kan med hjälp av vår kalkylprogram simulera vad olika placeringar innebär i utbyte av just dina solfångare.

Spelar solfångarens lutning någon roll för prestandan hos solvärmepumpen?

Spelar solfångarens lutning någon roll för prestandan hos solvärmepumpen?

Ja, solfångarens lutning har betydelse. Idealet för en solvärmepump är om solfångaren kan placeras så att de lutar mer än 45 grader i relation till horisontlinjen. Men allt från 20-70 grader ger acceptabla prestanda. Har du bara en ”syd”-gavel att tillgå på ditt hus kan det vara ide att montera vakuumsolfångare i ett vertikaltläge på väggen. Eftersom de till skillnad från planglasade solfångare inte är lika känsliga för vinkeln mot solen.

Vakuumsolfångare till solvärmepumpen?

Vakuumsolfångare till solvärmepumpen?

Absolut, vakuumisolerade solfångare har högre effektivitet då dessa har minimala förluster. Det du måste betänka är att effekten per AKTIV bruttoyta nödvändigtvis inte är större. Effektiviteten beräknas utifrån ”referensytan”, vilket är storleken hos den yta som absorberar solenergin i solfångaren. I planglasade solfångare är ”referensytan” i princip samma som den fysiska solfångaren, men hos en vakuumsolfångare är ”referensytan” den sammanlagda ytan hos antalet vakuumrör, inte solfångarens totala yta (bredd x höjd). Du kan därför inte montera mindre solfångaryta bara för att du väljer ”effektivare solfångare”, utan måste i allmänhet ha lika stora solfångare oavsett om du väljer vakuumsolfångare eller planglasade solfångare. Vi rekommenderar planglasade EVI HEAT solfångare av två huvudsakliga anledningar, dels av pris/utbyte förhållandet och för att skillnaden i effektivitet är mindre vid lägre temperaturer. En solvärmepump använder mer av lågtempererad solinstrålning än traditionella solfångar anläggningar. Dessutom är de utprovade ihop med vår solvärmepump.

Vi har sjövärme som värmekälla till vår värmepump, kan jag byta till en EVI HEAT Solvärmepump och ändå dra nytta av återladdningen från solen?

Vi har sjövärme som värmekälla till vår värmepump, kan jag byta till en EVI HEAT Solvärmepump och ändå dra nytta av återladdningen från solen?

Du kommer att kunna nyttja precis alla fördelar som berg och ytjordvärme kan nyttja av att kombineras med solvärme. Återladdningsfunktionen har du dock ingen nytta av då du ändå alltid, oavsett årstid, kommer att ha en hög och jämn temperatur från sjön.

Spetsa med oljepanna under den kallaste tiden på året?

Spetsa med oljepanna under den kallaste tiden på året?

EVI HEAT har ingen styrning som kan hantera en oljepanna, men du kan precis som med vedanläggningar koppla dessa mot samma system, men det kommer att kräva att du manuellt sköter växlingen mellan värmepump och oljeuppvärmning av ditt system.

Köpa värmepump direkt av EVI HEAT Värmepumpar och installera i egen regi?

Köpa värmepump direkt av EVI HEAT Värmepumpar och installera i egen regi?

Nej, vi säljer bara till företag. Våra produkter är unika, och de allra flesta rörinstallatörer behöver en genomgång av systemet innan de installerar sin första solvärmepump för att de ska kunna installera och även kunna optimera ditt system. Du kan köpa våra produkter av någon av våra utbildade återförsäljare.

Måste jag ha en extra volymtank mellan värmepumpen och mitt golvvärmesystem?

Måste jag ha en extra volymtank mellan värmepumpen och mitt golvvärmesystem?

Ja, att montera en blandningstank mellan värmepumpen och golvvärmesystem är vår rekommendation om du önskar att kunna ha rumsgivare som styr temperaturen i de olika rummen. Anledningen är att en värmepump behöver ett ”minsta flöde” för att fungera klanderfritt. Värmepumpen styrs normalt utifrån en värmekurva som står i relation till den aktuella utomhustemperaturen. När husets element eller golvvärmesystem har termostatiska ventiler som styr värmen i de enskilda rummen, har ditt hus i princip två styrsystem för att reglera värmen. Eftersom värmepumpen styrs från den aktuella utomhustemperaturen och golvvärmen från de olika rumstemperaturerna, kommer systemen, då och då, att motarbeta varandra med driftstörningar som följd. Vi rekommenderar därför en s.k. blandningstank mellan värmepump och golvvärmesystem. Tala med din installatör för mer information.
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates